نحوه پرداخت

شماره کارت تجارت :
5859831020681721
شماره کارت ملی :
6037991818658969
 بنام : علیرضا بهجتی اردکانی

شماره حساب تجارت :
8921919736
شماره حساب ملی :
0344185747000
بنام : علیرضا بهجتی اردکانی